Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Personuppgifter

Så här behandlas dina personuppgifter av oss i Safe Return

För Safe Return är din rätt till skydd av den personliga integriteten viktig och medvetenhet om sekretess och integritet är självklara inslag i vår vardag. När vi utvecklar företagets produkter och tjänster har vi tekniska, fysiska och organisatoriska kontroller för att säkerställa såväl integritet som tillgänglighet för personuppgifter och annan information vi hanterar.

Här beskriver vi vilka personuppgifter företaget hanterar och varför. Du får också information om varifrån vi samlar in personuppgifter, vem vi delar dem med och hur länge vi sparar dem. Vi beskriver också när vi använder oss av profilering och automatiserade beslut och hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor till oss.

Vilka personuppgifter hanteras av oss i Safe Return? Vi har delat in personuppgifter i olika kategorier. De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier med exempel inom parentes:

 • Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter och IDnummer)
 • Personliga val (önskemål om investeringsanalyser/kommunikation eller samtycke till cookies)
 • Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA)
 • Avtal (all typ av information kopplad till avtal, såsom kontonummer, lånenummer och fullmakter)
 • Finansiella transaktioner (insättningar, uttag, och värdepapperstransaktioner)
 • Kommunikation (e-post och vid behov inspelade röstsamtal)

För att säkerställa din och våra medarbetares fysiska säkerhet och för att motverka brott kan vi använda övervakningskameror på våra kontor.

Det som sägs nedan om dig gäller också i förekommande fall den som är borgensman eller pantsättare, ombud, god man eller förvaltare för dig.

Varför hanterar vi i Safe Return personuppgifter?

Safe Return hanterar personuppgifter utifrån de olika rättsliga grunder och ändamål som vi beskriver nedan. Om du av någon anledning inte vill ge oss nödvändiga personuppgifter eller om du önskar radera sådana personuppgifter, finns risken att vi inte kan erbjuda dig våra produkter och tjänster.

Uppfylla villkoren i våra avtal

Det grundläggande ändamålet med att Safe Return samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter är för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera företagets produkter och tjänster till dig - digitalt, på kontor eller via telefon. Den rättsliga grunden för det är att uppfylla villkoren i våra avtal.

Vi kan också komma att spela in och kontrollera dina telefonsamtal med oss. Vid värdepappersaffärer via telefon måste vi enligt lag göra det, men vi spelar också in telefonsamtal för att kunna verifiera ett avtal eller ett samtal med dig samt i utbildningssyfte.

Följa lagar och regler

Safe Return måste följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:

 • Kontrollera och verifiera din identitet
 • Följa upp och analysera hur du använder ditt/dina depåer/konton för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott
 • Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till olika investeringstjänster
 • Direkt eller indirekt via våra samarbetspartners rapportera till myndigheter såsom
 • Skatteverket och Finansinspektionen
 • Följa bokföringslagen och regler om riskhantering och statistik

Safe Returns intresse

Safe Return erbjuder finansiella tjänster med målsättningen att skapa långa och goda relationer med våra kunder. Därför hanterar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Utföra marknads- och kundanalyser för att utveckla våra produkter, erbjudanden och mötesplatser
 • Genomföra marknadsaktiviteter där vi identifierar och föreslår produkter eller tjänster som kan vara relevanta för dig, om du inte har sagt till oss att du inte vill ta del av sådana aktiviteter och erbjudanden.
 • Genomföra kundundersökningar
 • Göra riskanalyser och ta fram statistik för att till exempel förbättra våra interna kreditriskmodeller.

Med ditt samtycke

För vissa produkter behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter och då frågar vi efter det separerat från avtalet för produkten eller annan dokumentation. Vi beskriver då också hur du kan ta tillbaka ditt samtycke och hur det i så fall påverkar dig gällande den specifika produkten eller tjänsten.

Ett exempel på när vi använder samtycke är när du besöker vår webbplats. Då sätts en cookie med ett unikt ID i din webbläsare som vi använder för webbanalys så att vi kan förstå hur webbplatsen används. Du ger ditt samtycke till detta när du accepterar användandet av cookies första gången du besöker vår webbplats. Däremot följer vi inte hur enskilda personer använder webbplatsen och därför lagras inte namn, e-post, IP-adresser eller liknande i våra cookies.

Profilering och automatiserade beslut

Safe Return använder sig i vissa fall av så kallad profilering. Det innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att göra analyser kring våra kunders ekonomiska situation, och personliga val m.m.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du öppnar en depå/konto hos en av Safe Returns samarbetspartners eller när du använder företagets olika tjänster. Vi hämtar också information från offentliga och andra register, som till exempelvis Ratsit.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Safe Return får enligt lag inte lämna ut information om dig om det inte finns tydligt stöd för det antingen i samband med att vi uppfyller villkoren i ett avtal med dig eller för ett legalt syfte som kräver eller tillåter det, som exempelvis rapportering till myndigheter.

För att kunna uppfylla villkoren i våra produkt- och tjänsteavtal behöver vi dela information om dig med våra externa samarbetspartners (Avanza Bank, Nordnet Bank och Ålandsbanken) och ibland även med externa företag som tillhandahåller avtalade tjänster till oss och våra kunder. Det kan till exempel vara andra banker, betalningsförmedlare, värdepappersinstitut och andra finansiella infrastrukturparter, leverantörer, aktörer som agerar på kunders uppdrag eller andra parter i produktavtalet.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter med andra externa parter är:

 • Till externa samarbetspartners när vi på ditt uppdrag utför förvaltningsåtgärder såsom till exempel att vidarebefordra order
 • Till andra banker när vi på ditt uppdrag för över pengar eller andra tillgångar
 • Till olika myndigheter i syfte att uppfylla lagar och andra regler kring till exempel skatter, penningtvätt eller finansiering av terrorism

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter, som till exempel för bokföring och skatterapportering.

Om du avslutar din värdepapperstjänst hos oss i Safe Return behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under viss tid. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i sju år för att kunna rapportera till Skatteverket och i högst tio år för att uppfylla regler kring penningtvätt.

Om du ansöker om en tjänst men sedan inte skriver något avtal med Safe Return sparas dina personuppgifter som regel längst i tre månader.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

Du har flera rättigheter gällande dina personuppgifter som Safe Return hanterar:

 • Du kan be att få en kopia av dina personuppgifter som vi hanterar, ett så kallat registerutdrag. Om du vill begära ett registerutdrag, vilket i normala fall är avgiftsfritt, gör du det enklast genom att tala med din rådgivare/kontaktperson. För att säkerställa att rätt person får ta del av uppgifterna behöver vi identifiera dig på ett säkert sätt
 • Om du inte vill få investeringsanalyser av Safe Return kan du enklast kontakta din rådgivare/kontaktperson.
 • Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammats på det. Kontakta din rådgivare/kontaktperson eller företagets dataskyddsombud om vi behöver korrigera felaktiga personuppgifter om dig.
 • Du kan begära radering eller en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
 • Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter utifrån Safe Returns intresse som beskrivs ovan.
 • Du kan få en digital kopia på de flesta av de personuppgifter som du lämnat till Safe Return och som vi hanterar i våra system. Vi kan också, på ditt uppdrag och i de fall det är tekniskt möjligt, direkt flytta dessa uppgifter till något annat företag eller myndighet som ska hantera dina personuppgifter. Detta kallas dataportabilitet och begärs på samma sätt som ett registerutdrag.

Ladda ner PDF

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.