Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Hållbarhet

Träd på en äng

Vår hållbarhetspolicy hanterar miljö, social hållbarhet och ägarstyrning (Environmental, social och governance, ESG), som är viktigt när våra kunders kapital förvaltas. Safe Return har en ambition att ha en hållbar verksamhet och att vi kan erbjuda våra kunder en hållbar förvaltning av deras kapital.

Hur arbetar vi med hållbarhet?

Hållbarhetsfaktorer bedöms i Safe Returns investeringsverksamhet som en del i vår affärsutveckling och levererad kundnytta. Vi har som mål att investera ansvarsfullt genom interna analyser som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor samt en specifikt utsedd hållbarhetsansvarig. Därtill sker interna kontroller av en oberoende kontrollfunktion.

Vår syn på hållbarhet

Omställning till ett mer hållbart samhälle är grundläggande för en nödvändig hushållning med jordens resurser. Genom detta synsätt bidrar Safe Return med ett mer hållbart avtryck från vår organisation tillsammans med hållbarhetsarbete i våra investeringar samt vår rådgivning vilket bidrar till att skapa nytta för våra kunder och ett mer beständigt och hållbart samhälle.

Vi är en liten organisation som präglas av att varje medarbetare har stort eget ansvar och en stor påverkansgrad på sitt arbete och vårt företag. Tillsammans arbetar vi med samma ambition och fokus på hållbarhet.

Safe Return arbetar med hållbarhet på flera olika sätt. I verksamheten har vi bland annat sett till att våra lokalers energiförbrukning är så låg som möjligt. Vår ambition är att kontinuerligt minska den negativa miljöpåverkan vid tjänsteresor. Bolaget uppmuntrar medarbetarna att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetsplatsen. Vi tillhandahåller därför inte tjänstebilar.

Integrering av hållbarhetsrisker

Hållbarhet integreras för Safe Returns tjänster individuellt utifrån i förekommande fall miljö, sociala- och ägarstyrningsfaktorer och kundens hållbarhetspreferenser.

När Safe Returns investeringsrådgivningstjänster och diskretionära portföljförvaltningsuppdrag inte specifikt beaktar hållbarhetsfaktorer, förklaras det närmare i kundavtalen och i förekommande fall produktdokumentationen. Frånvaron av integrering av hållbarhetsrisker kan bero på att nämnda hänsyn inte kan tas i efterfrågade investeringsteman.

Information om identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling samt av positiva kriterier:

1 – Urvalsprocess

Det här är vår modell för integrering av hållbarhetsrisker för att kunna investera i aktier i bolag, som på ett trovärdigt sätt bidrar till miljömässig hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Bolagen i vårt urvalsuniversum ska arbeta med innovativa och uthålliga teknologier och/eller produkter och tjänster som tar sikte på miljö- och samhällsmässiga utmaningar. Modellen beaktar investeringsmöjligheter (s.k. positiva urvalskriterier) relaterade till:

 • Bättre miljö, såsom teknik och tjänster för återvinning, alternativa lösningar till fossila bränslen och förnybar energi, energieffektivitet och vattenbrist m.m.
 • Friskare liv, såsom hälsovård, friluftsliv samt hälsosam mat/hållbar matindustri och läkemedelsindustri m.m.
 • Hållbart samhälle, såsom gröna byggnader och hållbara städer m.m.

Vidare tar modellen hänsyn till företags påverkan på miljö och människor i enlighet med etablerade riktlinjer såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Nämnda riktlinjer omfattar principerna i internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, internationella konventionen om medborgliga och politiska rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, Konventionerna om biologisk mångfald (CBD) och Parisavtalet (FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt Riodeklarationen och FN:s deklaration om urfolks rättigheter (UNDRIP).

Modellen exkluderar och investerar inte i bolag som har intäkter ifrån produkter och tjänster med verksamhetsrisker (s.k. negativa urvalskriterier) enligt följande:

 • Engagemang och delaktighet i så kallade kontroversiella vapen och/eller krigsmateriel: klusterbomber, personminor, biologiska vapen, kemiska vapen, kärnvapen samt utarmat uran.
 • Kommersiell spelverksamhet.
 • Produktion och distribution av fossila bränslen (olja, gas och kol).
 • Produktion, distribution och/eller tjänster relaterade till cannabis och andra narkotikaklassade preparat, tobak, pornografi, militärt material och militära tjänster samt civila skjutvapen.
 • Skogsbruk.
 • Utvinning av uran eller drift av kärnkraftverk och/eller distribution av energi producerad med kärnkraft.

Vidare får inga investeringar ske i bolag som inte förebygger eller åtgärdar negativ påverkan på människor och miljö, däribland kränkningar av mänskliga rättigheter.

Modellen har även ett negativt förhållningssätt i avseende att inga investeringar får ske i bolag där över tre (3) procent av omsättningen härrör från följande verksamheter:

 • Produkter och tjänster till den fossila bränslesektorn (olja, gas och kol) och/eller uran.
 • Konsumentlån, där många låntagare hamnar hos kronofogden eller motsvarande.

Vår modell identifierar och prioriterar både för positiva och negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling.

Målbolagen i modellen sätts samman i ett urvalsuniversum som löpande kontrolleras via en nättjänst med namnet ISS ESG och egna granskningar av bolags års- och kvartalsrapporter samt andra källor. I den löpande granskning tas även hänsyn till hur målbolagen följer uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder för due diligence och rapportering och, i relevanta fall, i vilken grad de anpassat sig till målen i Parisavtalet. Det som beaktas är följande:

 • Mål för minskade utsläpp
 • Koldioxidintensitet och hur målbolagen förväntas minska sina utsläpp av växthusgaser
 • Mål för minskade utsläpp
 • Jämställdhet

Utöver det görs en andra djupare årlig granskning i förhållande till ISS ESG.

2 – Referenskontroll

Vi stämmer åtminstone årligen av genomförda investeringar utifrån ISS ESG med en större referenskund med höga hållbarhetskrav och expertis inom hållbarhet.

3 - Oberoende kontroller

Vår oberoende kontrollfunktion för regelefterlevnad genomför årsvisa kontroller av verksamhetens ESG-arbete med avseende på steg 1 och 2 men också i vidare mening med bevakning av regelverk och rekommendationer till styrelsen.

Våra analyser utgår från en förteckning över vad vi vill ha med i portföljerna. Förteckningen innehåller analyserade potentiella och hållbara bolag och uppdateras kontinuerligt och fylls på löpande.

Hållbarhet i vår investeringsrådgivning

Det är viktigt för oss att ha en dialog kring hållbarhet med våra kunder. Som en del av vår rådgivningsprocess har vi löpande en diskussion med våra kunder om deras inställning och preferenser till hållbarhet i sina investeringar. I de fall hållbarhet är ett krav från kunden investerar vi i bolag som uppfyller de önskade hållbarhetskraven. I de fall det här är viktigt för kund strävar vi efter att bidra med så hållbara investeringar som möjligt.

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.