Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Hitta de små vinnarna med Private Equity

Hitta de små vinnarna med Private Equity

Hitta de små vinnarna med Private Equity

Datum: 17 april 2020

Hur hittar man intressanta aktier att satsa på då börsen befinner sig i fritt fall?

Safe Return, blogg, aktier, förvaltning

Ett alternativ kan vara att inte titta så mycket på de stora, mest omsatta bolagen som utgör basen i de större indexen, utan istället leta bland de mindre listorna och andra onoterade värdepapper. En stor fördel med detta är att dessa bolag tenderar att leva sina egna liv lite i skymundan från rampljuset. Ofta kan de vara väldigt okorrelerade med den övriga ekonomin och börsen då de ofta befinner sig i en stark tillväxtfas under styrning av en engagerad VD och/eller ledningsgrupp.

På Safe Return har vi tagit fasta på det, då vi för ett drygt år sedan startade vår placeringsstrategi Private Equity, som en portfölj bestående av intressanta noterade och onoterade värdepapper med hög tillväxtpotential och risk, kombinerat med ett urval investmentbolag. Vår strävan är att hålla en konstant andel om ca 30% ”private-equity” aktier i portföljen, medan vi strävar att variera andelen investmentbolag från ca 20% (i en nedåtgående trend), till ca 70% (i en uppåtgående trend).

Då dessa mindre noterade eller onoterade värdepapper ofta inte handlas särskilt aktivt är det vår målsättning att inte aktivt hålla på att köpa och sälja dessa, utan istället låta dem utgöra långsiktiga innehav i bolag vi verkligen tror på oberoende av den generella börstrenden. Men naturligtvis kommer det även att ske skiften och byten bland dessa bolag. I skrivande stund består portföljen således av ca 30% private-equity aktier, 60% investmentbolag, samt ca 10% kassa.

Anledningen till att andelen investmentbolag är fortsatt hög trots den senaste tidens kursfall är att trots kursfallen är det svårt att säga att börstrenden faktiskt är negativ eller att marknaden kommer att fortsätta i en negativ trend under den närmaste framtiden. Tvärtom, har vi gett uttryck för i flera tidigare inlägg att trenden mycket väl kan vara fortsatt positiv, vilket gör att vi gärna håller en fortsatt hög andel aktier i våra portföljer.

I bilden nedan kan du se Private Equity portföljens nuvarande sammansättning.

Safe Return, Private Equity, aktier, förvaltning, blogg

Vår största position bland ”private-equity” bolagen har vi i Bactiguard, som ökat med hela 275%. Två andra stora vinnare är Camurus och Exeger, som ökat med 45 respektive 59 procent. När man ser denna typ av resultat är det lätt att invända ett endast ett fåtal bolag står för en stor del av vinsten. Visst kan det vara så, men det är också syftet med en sådan här portfölj att efter en grundlig analys våga ta ett bett med potential till en ansenlig avkastning.

Det är vår målsättning att i kommande blogginlägg även kunna presentera de ingående bolagen lite mera i detalj, samt berätta lite mer om urvalsprocessen och hur själva arbetet med portföljen går till. Nu nöjer vi oss med att runda av med en liten analys av portföljutvecklingen relativt OMX index.

I figuren nedan kan du se att avståndet i diagrammet mellan vår Private Equity portfölj och OMX index successivt har utökats.

Private Equity, Safe Return, onoterat, förvaltning

Det innebär att portföljen, månad för månad, hela tiden har utvecklats lite bättre än börsen generellt. Så även under det stora kursfall vi såg under februari – mars. I skrivande stund har Private Equity portföljen stigit med dryga 32% medan börsuppgången stannar på ca. 12%.

Denna bild bekräftas av nästa diagram som visar det rullande tre-månaders resultatet.

Safe Return, Private Equity, förvaltning, aktier, blogg

Vid varje mätpunkt där Private Equity kurvan befinner sig ovanför OMX kurvan har portföljen utvecklats bättre än index under den tre-månaders perioden. Det gäller som synes de flesta tre-månaders perioder och i såväl upp- som nedåtgående börs.

Låt oss slutligen göra en liten regressionsanalys mellan OMX index och portföljen och räkna fram lite jämförande statistik. Detta finner du i bilden nedan.

Private Equity, Safe Return, aktier, förvaltning, regressionsanalys

Låt oss börja med att titta på korrelationskoefficienten och betavärdet. Dessa kan räknas fram till 0,69 respektive 0,76, vilket får anses vara tämligen normala och odramatiska värden i sammanhanget. Detta kan förmodligen härledas till den relativ stora andelen börsnoterade investmentbolag i portföljen.

Vad som däremot är lite mera dramatiskt och spektakulärt är det höga alfavärdet om ca 1,26%. Det betyder i klartext att portföljen kan förväntas att systematisk och konsekvent generera en överavkastning om i genomsnitt 1,26% per månad. Inte varje månad, märk väl, men som ett långsiktigt genomsnitt. Så om börsen till exempel genererar ett nollresultat ett år, kan portföljen ändå förväntas stiga med minst ca. 15%.

Mot detta kan man invända att antal mätpunkter är fortsatt få, men icke desto mindre, sambandet finns där, vilket indikerar att vi har lyckats väl med denna portfölj och att den förväntas gå en positiv framtid till mötes. Vi återkommer snart med en uppföljande artikel om analysarbetet bakom placeringarna.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.