Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Hur mycket kostar rabatten?

Hur mycket kostar rabatten?

Hur mycket kostar rabatten?

Datum: 20 september 2019

Jaha, skall man som novis investerare lära sig mera om just investmentbolag är det ju omöjligt att inte börja med att adressera den så kallade elefanten i rummet, d.v.s. investmentbolagens substansvärdering och den därtill hörande ökända(?) substansrabatten. Att på ett ungefär lära sig vad detta begrepp involverar är just inga större problem och lösningen finns endast en googlesökning bort.

Så här kortfattat skriver Gunnar Wrede för Avanza: “Substansvärdet är summan av värdet på de tillgångar ett bolag äger. Substansrabatten är aktiens lägre värdering i förhållande till substansvärdet.” Vidare skriver han, “Det viktigaste för en nybörjare är att veta att det inte finns någon rimlig anledning till att Industrivärdens substansrabatt hux flux ska försvinna över en natt, eller ens någonsin . . . Däremot pendlar rabatten upp och ned från tid till annan.” “Det kan omvänt hända att aktier handlas till ett högre pris än substansvärdet, då kallar man det substanspremie.”

Så det hela beskrivs ju tämligen fatalistiskt. Rabatten är ett oförklarligt marknadsfenomen som kan fluktuera och ibland övergå i en premie. På ungefär liknande sätt förklarar Marcus Fridell det hela i sin eminenta bok “Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag” (Ekerlids förlag, 2019). Marcus Fridell nämner också några möjliga bakomliggande förklaringsvariabler, såsom t.ex. förvaltningskostnader, maktmotiv, svag historik, likviditetsbrist, låg transparens och påtvingad portföljmix. Du kan också följa Marcus via hans bloggsida Rationalisten.

Marcus Fridell

Av dessa finner jag själv teorin om förvaltningskostnader som särskilt intressant, särskilt om den även mixas med faktumet att rabatten gärna fluktuerar och t.o.m kan övergå i en premie från tid till annan. I sin nya bok skriver också Marcus Fridell hur bolagens rabatter tenderar att fluktuera med konjunktur- och börscykeln (bl.a. på sidorna 93, 122 och 124), så att rabatterna tenderar att minska alternativt öka vid börstoppar, respektive -bottnar.

Om vi tänker oss att ett investmentbolags aktieportfölj sköts av ett antal analytiker (vilket ju är fallet) samt att vi befinner oss i en högkonjunktur, om portföljen går så bra att bolagets egna aktie stiger än snabbare i kurs som en reaktion på framtida förväntningar, kan det ses som om marknaden belönar analytikerteamet (och dig som aktieägare) med en extra intäkt – en premie. Om portföljen istället utvecklas sämre än marknaden i övrigt och/eller investerarna bedömer att investmentbolaget har dystra framtidsutsikter straffar marknaden analytikerteamet (och dig som aktieägare) med en extra kostnad – en ökad rabatt.

På liknande sätt kan man resonera om kursutvecklingen i eller inför en lågkonjunktur och större börsnedgång. Under en lågkonjunktur har mer eller mindre alla bolag dystra framtidsutsikter, vilket gör att investmentbolagen tenderar att straffas med en extra kostnad, som då kommer till uttryck i form av en växande rabatt. Min uppfattning är därför att en investering i ett investmentbolag är en särskilt konjunkturkänslig investering, som med stor sannolikhet kommer att utvecklas bättre än index vid en högkonjunktur, men som även riskerar att utvecklas sämre än index vid en lågkonjunktur.

Lågkonjunktur Konjunkturnedgång Avmattning

Men samtidigt borde det gå, med lite elementära jämförandeanalyser av bolagens kursutveckling och substansrabatter i relation till den allmänna börstrenden, att hitta ett placeringsalternativ som med tillräckligt stor sannolikhet kan förväntas utvecklas bättre än genomsnittet. På internetsidan Ibindex finns det gott om historik och jämförande statistik över de svenska investmentbolagen, bl.a. över substansrabatternas utveckling över flera tidsperioder. Jag tror denna sida kommer att komma väl till pass när det blir dags för en första placering.

Det känns som om vi har en plan, men det hann ju dyka upp ytterligare en viktig faktor att analysera och bilda sig en korrekt uppfattning om, innan vi kan få ihop vår bolagsanalys och göra ett val, nämligen den rådande och förväntade konjunkturen. Kanske blir det det vi får grunna på i nästa inlägg.

Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.