Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Global utblick = Lokal insikt

Max
Datum: 20 november 2020

Under hösten har Max von Liechtenstein hållit två av sina eminenta Global Utblick presentationer, med prognoser och rekommendationer för den svenska börsen. På grund av Covid-19 så hölls seminarierna on-line, men var trots det välbesökta med många åhörare som t.o.m. tog sig tid att deltaga vid bägge tillfällena. Som vanligt var Max också välartikulerad och tydlig med sina resonemang och prognoser. Så vad kan vi då förväntas oss av framtiden, enlig Max?Långsiktigt gäller fortfarande det scenario som lades ut redan för något år sedan. Dvs världsekonomin befinner sig just nu i en rationaliseringsfas sedan drygt 20 år, som inneburit att produktionen slagit i produktionstaket givet bland annat arbetskraftsutbud, och kapitalstock. men framförallt är det energipriserna som bedöms för höga. Max citerar oljeanalytikern Gail Tverberg, som i sina analyser bedömer att tillväxten i USA inte kan komma över tre procent så länge oljepriset ligger över 50 dollar per fat, och att det förmodligen behövs priser ner mot 20 dollar för en ny tillväxttrend i OECD området.Bild olepriset ifrån Gu

Istället har efterfrågan globalt hållits uppe av expansiv penningpolitik i hela OECD-området, samt en expansiv amerikansk finanspolitik och att USA ”tillåtits” finansiera ett historiskt handelsunderskott via ”sedelpressarna”, vilket gjort samhällsekonomin mycket räntekänslig. Emellertid har oljepriset fallit tillbaka det senaste året och det finns anledning att fråga sig om den rådande tillväxtpessimismen är på väg att bytas ut mot en ”ny ekonomi” präglad av låga oljepriser och därmed tillväxt driven av ny.Bild tillväxtfas ifrån Gu

En ny tillväxtfas förväntas således kunna ta fart redan i år eller inom kort då ny energiteknik och robotisering har potential att leda till sänkta produktionskostnader. Stöd för detta resonemang finner Max även i uppåtgående trender för andra industriråvaror som Koppar och Zink.

I nuläget pågår en långsam återstart av den ekonomiska aktiviteten i svallet efter Covid-19 och börserna har återhämtat vårens krisfall, vilket lett till att bland annat Stockholmsbörsen är något övervärderad i nuläget. Enligt Max kan en börs som är övervärderad vara det under en längre tid, men vi följer trenden och är positiva samtidigt som vi konstaterar att volatiliteten är hög och att det finns en risk för temporära börsfall.

Den minnesgode erinrar sig från årets tidigare Globala utblick att vår prognos länge varit att 2020 skulle vara ett krisår i syfte att få ned oljepriset. Nu fick vi en kris tack vara Covid-19, men enligt Max hade vi inte fått en kris under alla omständigheter. Om inte på grund av Covid-19, så av något annat. Max prognos för 2020 ligger fast: de finansiella marknaderna kommer att under det fjärde kvartalet 2020 att börja prissätta en ny konjunkturoptimism.Bild Analys prognos

Support för detta resonemang kan också dras ur en analys av de internationella aktiemarknaderna där USA har utvecklats starkast sedan rasen i våras. Eftersom USA-börsen är den som bäst representerar “ny teknik” indikerar detta att den breda, internationella uppgången leds av de unga, moderna och teknikintensiva bolagen, i enlighet med resonemanget ovan. Således är den korta trenden just nu horisontell, men Max förväntar sig ett brott uppåt, mot högre priser under årets sista månader.

För Stockholmsbörsens del innebär det att vår aktiemodell “Inget är säkert” signalerar grönt som en indikation på en växande tillväxtoptimism, medan vi samtidigt vår en röd signal om kortsiktigt överköpt läge och stor känslighet för negativa nyheter.Bild Inget är säkert

Emellertid är det inte ovanligt att modellen för överköpt kan signalera rött långa tidsperioder under en uppgång. En stor känslighet för negativa nyheter är ju inte det samma som att negativa nyheter verkligen träffar marknaden.

I enlighet med analysen ovan väljer Max just nu att generellt rekommendera en hög andel aktier relativt räntebärande papper i portföljen, samt att övervikta i tillväxtbolag relativt värderingsdrivna bolag, och även övervikta små och medelstora bolag relativt riktigt stora bolag.Bild Strategi och taktik

Tittar vi på specifika branscher föreslår Max just nu IT och Material, och då faller valet av bolag på Ericsson, samt Boliden och Stora Enso.

Branscher som just nu bör underviktas inkluderar Telekom och Energi, även om Tele2 anges som ett exempel på ett välskött bolag som därför fortfarande kan anses köpvärd. Avslutningsvis, här följer resten av listan på föreslagna köpkandidater just nu (i slumpvis ordning): Intrum, Kinnevik, Sobi, Trelleborg, Dometic Group samt Kindred Group.

Nästa Globala utblick, med Max von Liechtenstein är planerat till onsdag, 2:a december, klockan 13:00. Missa inte det. Detta är bra grejer!


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.