Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

En portfölj för Aristokrater

En portfölj för Aristokrater

Datum: 24 september 2021

Utdelningsportföljen är död! Länge leve utdelningsportföljen! Ja. så skulle man kunna sammanfatta läget för vår gamla trotjänare, utdelningsportföljen, som nu tar ett stort steg in i en ny spännande utvecklingsfas.

Aktier med relativt hög absolut utdelning har, i egenskap av att ofta representera lite äldre mer stabila företag med höga upparbetade värden men med lite lägre tillväxt, i alla tider fungerat som en bra bas i “botten” av en väldiversifierad aktieportfölj. Inte minst därför att aktier med hög utdelning tenderar att vara mindre volatila och därmed mer motståndskraftiga mot kursnedgångar under såväl längre recessioner som plötsliga börskrascher.

Nackdelen med den låga volatiliteten är dock att dessa aktier tenderar att falla efter den allmänna kursutvecklingen under de starkaste börsperioderna, då marknaden särskilt jagar aktier i bolag med hög tillväxtpotential. Detta fenomen illustreras till exempel av vår egen utdelningsportfölj, som fram till Covidkrisen hade en utveckling i paritet med marknaden, men med lägre volatilitet. Men, som sedan nedgången i mars 2020, inte hängt med den allmänna positiva utvecklingen.

Frågan intelligenta investerare då ställer sig - eller i vart fall frågan vår rådgivare Johan Åkerberg ställde sig är: “går det inte att hitta en strategi som får ut det bästa av båda världar?” Det vill säga, går det att hitta bolag med relativt hög tillväxtpotential vars aktier samtidigt berättigar till en relativt hög utdelning?

Å, si de gör´e!  Ställer man sig bara rätt frågor och börjar leta på rätt ställen, hittar man ibland också ett och annat bra svar. Johan uppmärksammade att det i USA (var annars?) sedan en tid tillbaka vuxit fram en strategi som kallas “the dividend aristoctrat strategy” och vars aktier således benämns “dividend aristocrats”, eller utdelningsaristokrater på svenska

Den amerikanska definitionen av en utdelningsaristokrat är ett bolag som ingår i SP500 index och som ökat sin utdelning till aktieägarna under minst 25 konsekutiva år. Med tanke på den långa önskade historiken, tenderar dessa bolag att vara stora, etablerade företag som kanske inte längre har den mest explosiva tillväxten. Dock tenderar de att levererar bra resultat i såväl goda som dåliga tider.

En utdelningsaristokrat behöver således varken ha den högsta tillväxten eller den högsta utdelningen i absoluta tal, så länge som utdelningen i sig är växande. Således:

Ett bolag som håller en konstant utdelningspolicy är också mer noga med att skapa vinster och positivt cash-flow. Detta exkluderar de mest riskfyllda bolagen, som diverse start-ups etcetera, ur portföljen. En utdelningsaristokrat måste också vara mer noggrann och selektiv med de utvecklingsprojekt man väljer att engagera sig i. Bra och noggrant management skapar mervärde för aktieägarna. Bolag som belönar och uppmuntrar sina ägare med utdelningar är helt enkelt mer aktieägarvänliga. I USA har utdelningsaristokraterna konsekvent överpresterat relativt den övriga marknaden helt enkelt därför att de är bättre och starkare företag:

På en mindre marknad som den svenska finns det ju av naturliga skäl inte så många bolag att välja bland, så kriterierna får bli lite annorlunda. Bland annat så utökar vi vårt sökområde till att även inkludera nordiska aktier. Nedan kan du läsa lite mer om den tänkta förvaltningsinriktningen.

“Mandatet utgörs av en modellportfölj som erbjuder investeringar i nordiska aktier som bedöms ge en relativt hög utdelning eller hög utdelningstillväxt de kommande åren. Modellen baseras på fundamental analys, där värderingen på företagsnivå, är avgörande för vilka aktier som ska ingå i portföljen och hur stor andel de ska ha. Strategin baseras på stock-picking, där aktier väljs ut baserat på förväntningar om relativt hög utdelning, aktieåterköp eller hög utdelningstillväxt relativt andra aktier de kommande åren. Hänsyn tas även till aktiernas förväntade värdeutveckling de kommande åren. Den fundamentala analysen kompletteras med att identifiera övergripande trender och faktorer som gynnar specifika bolag.”

Vill du veta mera, ring Johan på telefon 08 551 051 51, eller maila till johan.akerberg@safereturn.se


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.