Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Klagomål

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Safe Return har genom sin verksamhet ett stort ansvar gentemot sina kunder och allmänheten att driva verksamheten ansvarsfullt. Det är viktigt för oss att du som kund känner dig nöjd med oss och våra tjänster. Om du inte är nöjd med oss eller våra tjänster ombeds du att följa instruktionerna nedan för att reklamera eller klaga på något.

Reklamation

Om du skulle känna dig missnöjd med något är du alltid välkommen att framför dina synpunkter till Safe Return. Det kan handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det är viktigt att du som kund tar kontakt med oss snarast om något inte stämmer. Det ökar möjligheterna att hitta en gemensam lösning på problemet.

Klagomål

Om du som kund efter detta inte känner dig nöjd kan du kontakta Bolagets klagomålsansvarig, Safe Return Asset Management Nordic AB, Box 3244, 103 64 Stockholm. Eventuella klagomål och/eller ersättningsanspråk ska lämnas in skriftligen på svenska. Handläggningen underlättas om du som kund bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc. Bolaget ska i enlighet med Bolagets regler handha ett klagomål effektivt, skyndsamt, transparent och utan kostnad för kunden.

Bolagets klagomålsansvarig är företagets VD Max von Liechtenstein. Alla klagomål handhas i samråd med företagets interna kontrollfunktion för regelefterlevnad.

Ytterligare vägledning:

Konsumenternas Bank & Finansbyrå

Ibland kan man vilja vända sig till någon utomstående part. Kund, som är konsument, kan erhålla vägledning från Konsumenternas bank- och Finansbyrå.

Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200 – 22 58 00.

Besöksadress: Karlavägen 108. www.konsumentbankbyran.se.

Kommunala konsumentvägledare

Vägledning kan även lämnas av din kommunala konsumentvägledare i din hemkommun. Konsumentverket svarar inte på enskilda frågor och ingriper inte i enskilda tvister, men kommunala konsumentvägledare arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och kan ge värdefulla råd i enskilda tvister och ärenden. Telefonnummer och e-postadress till lokala vägledare går att finna på konsumentverkets hemsida. www.konsumentverket.se.

Allmänna reklamationsnämnden

Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08-508 860 00. För att ARN ska kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Safe Return första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Safe Return bör lösas. www.arn.se

Prövning i domstol

Slutligen kan du som kund vid anspråk mot Bolaget vända sig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Safe Return för att få din rätt prövad. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.