Kunskap och erfarenhet ger dig bra förutsättningar

Kontakta oss

Safe Return Asset Management Nordic

Safe Return lanserar Global Stars

Johan Åkerberg

Safe Return lanserar Global Stars

Datum: 2 juni 2021

Safe Return startade nyligen en ny portföljprodukt som vi gett namnet Global Stars. Portföljen kommer att förvaltas av Johan Åkerberg. Jag fick nyligen tillfälle till att prata lite med Johan om den nya portföljen.

Grattis Johan, till din nya portfölj, Global Stars, vill du berätta lite om dess inriktning?

Javisst, denna förvaltningsstrategi tar som utgångspunkt att investera i bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi vill investera i bolag där ledningen har en stor andel “skin in the game” som man brukar uttrycka det. Dvs vi vill primärt hitta aktier i bolag med en stark ägarfamilj, eller där även ledningen har ett stort ägande i det egna bolaget. Vi tror på detta som en startpunkt för att finna köpvärda aktier då det finns omfattande forskning som indikerar att ägarledda bolag ofta överpresterar den breda börsen.

Bil

Namnet antyder att ni inte bara investerar i svenska eller nordiska aktier, stämmer det?

Det stämmer. Global Stars riktar sig till den som tror på aktiemarknaden i ett långsiktigt internationellt perspektiv, och därför kan tänkas vilja ha en global aktieexponering. Fokus kommer vara på bolag som gynnas av långsiktiga, strukturella trender samt ägarledda bolag, investmentbolag och konglomerat.

Vi har exempelvis en större position i Pershing Square L.P. (“PSLP”) där Bill Ackman är ansvarig förvaltare.

Pershing Square har avkastat ca 16,9% per år i genomsnitt sedan start samtidigt som dess jämförelseindex (S&P 500) endast mäktat med 9,6% per år.

Ok, så ni vill hitta långsiktigt stabila aktier till bolag där ledningen har mycket “skin in the game”. Hur ser sedan den djupare strategin ut?

Global Stars är en long-only strategi inom vilken vi kan göra strategiska fördelningar mellan till exempel geografisk exponering, “value” och “growth” aktier, eller mellan till exempel “Small Cap” och “Large Cap”. Utgångspunkten är att ha en god mix av dessa strategiska fördelningar, vilket ger god riskspridning i portföljen, samt att fokusera på långsiktiga bolagsspecifika faktorer till skillnad mot kortsiktiga flöden och trender.

Utöver det, ämnar vi driva en opportunistisk strategi. Det vill säga vi skall vara beredda på att kunna deltaga vid kommande företagshändelser, som kapitalanskaffningar via riktade emissioner eller så kallade IPO:er (Initial Public Offerings). Vi kommer därför periodvis ha en strategisk kassa om ca. 10-15% av portföljvärdet, för att kunna delta i företagshändelser vi finner intressanta. Vill du veta mer? Klicka här!

Jordklot

Hur ser du på eventuella risker med just denna portfölj?

Investeringar i denna strategi är förknippade med liknande risker som övriga portföljer, som till exempel marknadens utveckling, räntor, konjunktursvängningar samt anda bransch- och företagsspecifika faktorer. I vissa fall tillkommer en växelkursrisk, då vi investerar i aktier noterade i andra valutor än SEK. All handel med alla aktier sker dock enligt samma kriterier och gällande diskretionära mandat, och majoriteten av aktierna går att handla direkt via Avanzas och Nordnets hemsidor, eller via deras mäkleri.

Utöver det skall portföljen ha en god riskspridning, och inget enskilt innehav bör vara större än 15% av den totala portföljen. Målsättningen är att portföljen ska ha runt 20–25 bolag och av dem ca 5–10 som investmentbolag eller konglomerat. Portföljen skall vara koncentrerad, och därmed sällan eller aldrig ha mer än 30 bolag totalt sett.

Så hur kommer det fortlöpande “taktiska “ arbetet med portföljen att se ut?

Som brukligt på Safe Return träffas varje portföljgrupp en gång i veckan där vi går igenom en rad faktorer för varje portfölj, vilket sedan mynnar ut i en veckorapport. En mer omfattande genomgång av portföljen och vikterna sker även på månadsbasis. För Global Stars del, ser arbetsordningen ut ungefär som så:

Tabell

Vi anpassar positionerna löpande med hänsyn till olika investeringsalternativ, marknadens utveckling och olika förändringar i bolaget, som till exempel en förändring av bolagets strategi, eller ägar- eller ledningsförändringar.

Naturligtvis bedömer vi även hur aktien är värderad, med hjälp av flera framåtblickande värderingsmultiplar som till exempel EV/EBIT, EV/Sales, etc. Vi kan förändra storleken på ett innehav om vi gör bedömningen - på gott och ont - att bolaget inte längre bedöms prestera i linje med prognosen från investeringstillfället, eller att marknaden eller konkurrenssituationen förändras.

Som redan nämnts lägger vi också stor vikt vid människorna bakom bolaget, och då inte minst företagsledningens kompetens och framgångar samt hur dess eget ägande utvecklas över tiden.

Man

Det låter som om du med Global Stars för Safe Return i en ny spännande internationell riktning. Som en avslutning, kan du kort nämna vem du tror Global Stars portföljen passar för?

Javisst, som nämnts så riktar sig Global Stars till den som tror på aktiemarknaden i ett långsiktigt internationellt perspektiv, och därför kan tänkas vilja ha en global aktieexponering. Strategin är därför bäst lämpad för en långsiktig investerare som kan investera ett belopp i storleksordningen 600 tkr och hålla en placeringshorisont om minst fem år. Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex. Strategins jämförelseindex kommer att vara Handelsbanken Global Index Criteria (B1 SEK), vilket i sin tur refererar till MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index. Handelsbanken Global Index Criteria (B1 SEK) är emellertid mer relevant då prissättningen av index sker i SEK.

5 stjärnor

Tusen tack, Johan, och lycka till med Global Stars. Nu återstår bara att höra hur man kan kontakta dig...

Ring mig på Telefon 08 551 051 51, eller maila på johan.akerberg@safereturn.se, det ser jag fram emot.


Thomas Stridsman Sjövy

Har du frågor eller kommentarer hör av dig till: redaktionen@safereturn.se

På vår hemsida använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.